Zde jsme pro vás připravili obchodní podmínky abyste se u nás lépe vyznali. Pokud máte nějaký konkrétní dotaz neváhejte nás kontaktovat.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti EMS ELEKTRO s.r.o. se sídlem tř. Tomáše Bati 1766, 765 02 Otrokovice, Česká republika, IČ: 25530437

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi kupujícím a společností EMS ELEKTRO s.r.o., se sídlem tř. Tomáše Bati 1766, 765 02 Otrokovice, Česká republika, IČ: 25530437, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 30657 (dále jen „prodávající“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen „smlouva“), kdy předmětem smlouvy je dodávka zboží prodávajícím kupujícímu. Podpisem objednávky, smlouvy nebo jejího dodatku nebo akceptací nabídky prodávajícího (dále jen „smlouva“) kupující potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP, přijímá je a souhlasí s tím, že se bude řídit jejich ustanoveními. Tyto VOP platí i pro nákup na internetových stránkách prodávajícího.
 2. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními VOP a jednotlivými ustanoveními smlouvy má přednost ustanovení smlouvy.

II. Vznik smlouvy

 1. Dodávka předmětu plnění se uskuteční na základě písemné nebo e-mailové objednávky kupujícího nebo akceptací nabídky prodávajícího kupujícím.
 2. Objednávku zboží sestavuje kupující. Každá objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:
 1. identifikaci prodávajícího a kupujícího;
 2. označení objednávaného zboží;
 3. požadované množství zboží;
 4. smluvní cenu;
 5. požadované datum a místo dodání zboží; u místa dodání zboží se má za to, že nebude-li dohodnuto jinak, je jím sídlo prodávajícího;
 6. údaj o tom, kdo zajišťuje a hradí dopravu;
 7. podpis osoby oprávněné za kupujícího v této věci jednat.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky na internetových stránkách prodávajícího je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 3. Písemná objednávka může být doručena prodávajícímu poštou, faxem či prostředky elektronické komunikace (e-mailem). Po doručení objednávky kupujícího prodávající zašle kupujícímu potvrzení objednávky nebo navrhne změnu objednávky. Doručením potvrzení objednávky kupujícímu je mezi stranami uzavřena smlouva. Pokud dojde k potvrzení objednávky prodávajícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva ohledně potvrzené části objednávky. 4. Nabídku sestavuje prodávající na vyžádání kupujícího. Každá nabídka prodávajícího musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:

 1. identifikaci prodávajícího a kupujícího;
 2. označení nabízeného zboží;
 3. nabízené množství zboží;
 4. smluvní cenu;
 5. navrhované datum a místo dodání zboží; u místa dodání zboží se má za to, že nebude-li dohodnuto jinak, je jím sídlo prodávajícího;
 6. údaj o tom, kdo zajišťuje a hradí dopravu;
 7. podpis osoby oprávněné za prodávajícího v této věci jednat.

5. Písemná nabídka může být doručena kupujícímu poštou, faxem či prostředky elektronické komunikace (e-mailem). Není-li uvedeno v nabídce jinak, má nabídka platnost 1 měsíc. Po doručení nabídky prodávajícího kupující zašle prodávajícímu potvrzení nabídky nebo navrhne změnu nabídky. Doručením potvrzení nabídky prodávajícímu je mezi stranami uzavřena smlouva. Pokud dojde k potvrzení nabídky kupujícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva ohledně potvrzené části nabídky. To neplatí, je-li součástí nabídky prodávajícího návrh množstevní slevy. 6. V případě, že z důvodu na straně dodavatele prodávajícího není možné zboží dodat nebo se zvýšila nákupní cena zboží, je prodávající oprávněn v části týkající se tohoto zboží odstoupit od smlouvy. Prodávající je v takovém případě povinen vrátit kupujícímu příslušnou část kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu, pokud již byla kupujícím prodávajícímu zaplacena. Prodávající není v takovém případě odpovědný za škodu nebo ušlý zisk na straně kupujícího.

III. Splnění dodávky zboží

 1. Prodávající dodá kupujícímu zboží ve lhůtě sjednané ve smlouvě. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí, nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokláda­ném čase.
 2. Prodávající dodává zboží s dodací podmínkou INCOTERMS 2010 – EXW Otrokovice, není-li dohodnuto jinak. Nepřevezme-li kupující řádně a včas dodané zboží, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady s tím spojené; je oprávněn rovněž zboží prodat.
 3. Kupující plně odpovídá za převzetí zboží podle uzavřené smlouvy. V případě, že kupující zmocní k převzetí zboží podle smlouvy jakoukoliv třetí osobu nebo dopravce (dále jen „pověřená osoba“), je plně odpovědný za správnost zmocnění a za úkony osoby, kterou k převzetí zmocnil. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou kupujícímu takto pověřenou osobou.
 4. Nebezpečí škody na zboží (např. ztráty nebo zhoršení kvality zboží), jakož i jakékoli dodatečně vzniklé náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu v místě dodání určeném smlouvou.

IV. Kvalita zboží, záruka

 1. Zboží bude dodáno v obvyklé standardní kvalitě odpovídající druhu dodávaného zboží.
 2. Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce trvání 12 měsíců, není-li výrobcem nebo dovozcem zboží délka záruční doby stanovena odlišně. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží. Je-li výrobcem nebo dovozcem zboží délka nebo počátek záruční doby stanoven odlišně, pak pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím platí délka záruční doby i její počátek stanovený výrobcem nebo dovozcem zboží.
 3. Podmínkou pro uplatnění práv z vad zboží, popř. ze záruky za jakost, byla-li v jednotlivém případě poskytnuta, je splnění povinnosti kupujícího zaslat prodávajícímu vlastnoručně potvrzený originál dokladu o dodání zboží.

V. Cena

 1. Cena ve smlouvě je stanovena za předpokladu, že dodání zboží proběhne jednorázově, plynule a bez přerušení z důvodů na straně kupujícího. Pokud vzniknou vícenáklady z důvodu na straně kupujícího, zavazuje se kupující v plné výši tyto vícenáklady prodávajícímu uhradit. Cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu zboží do místa určeného kupujícím. Dopravu zboží zajišťuje prodávající, jen je-li tak ujednáno ve smlouvě a na náklady kupujícího.
 2. Je-li ve smlouvě sjednána povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu zálohu, není prodávající povinen zahájit plnění, dokud nebude záloha kupujícím prodávajícímu zaplacena. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením zálohy, nemůže se v prodlení s plněním ocitnout prodávající a o dobu, po kterou je kupující v prodlení, se prodlužuje doba pro dodání zboží prodávajícím.

VI. Platební podmínky

 1. Úhradu zbývající části ceny dle smlouvy po odečtení zaplacené zálohy je kupující povinen provést na základě faktury – daňového dokladu vystavené prodávajícím, pokud nebyla platba provedena předem na základě zálohové faktury v plné výši. Úhradu je kupující povinen provést ve lhůtě splatnosti stanovené touto fakturou. Splatnost faktury je 14 dnů od vystavení, není-li ve smlouvě sjednána splatnost odlišně.
 2. Neprovede-li kupující úhradu ceny či kterékoliv části ceny v den splatnosti, ocitne se kupující od následujícího dne v prodlení. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je kupující povinen vedle zákonného úroku z prodlení zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 3. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až úplným zaplacením kupní ceny prodávajícímu. Až do úplného zaplacení celé kupní ceny zůstává zboží vlastnictvím prodávajícího. Pohledávky vůči třetím osobám vzniklé z dalšího prodeje zboží, které kupující neuhradil prodávajícímu, kupující postupuje již nyní prodávajícímu v celé hodnotě, popř. ve výši příslušného spoluvlastnického podílu prodávajícího k zajištění. Prodávající je zmocněn pohledávku vymáhat až do odvolání za fakturu kupujícího. Zásahy třetích osob do zboží a pohledávek patřících prodávajícímu musí být ze strany kupujícího prodávajícímu bezodkladně sděleny doporučeným dopisem. Výkon výhrady vlastnictví neznamená současně odstoupení od smlouvy. Zboží a na jeho místo nastupující pohledávky nesmějí být před úplným zaplacením pohledávek prodávajícího zastaveny nebo předány či postoupeny jako zajištění třetím osobám.

VII. Odpovědnost za vady, reklamace

 1. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve při a po přechodu nebezpečí škody na zboží (tj. po dodání zboží kupujícímu) a zjistit jeho stav, množství a kompletnost a oznámit všechny zjištěné vady bez zbytečného odkladu po převzetí zboží prodávajícímu. Případné později zjištěné vady zboží je třeba uplatnit u prodávajícího písemně s přesným popsáním vady, identifikací zboží a kontaktem na kupujícího. Kupující je zároveň povinen přiložit fotografii uplatněných vad.
 2. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, tj. při dodání zboží. Prodávající odpovídá rovněž za vady, které vzniknou ve stanovené záruční době po odevzdání věci kupujícímu, byla-li záruka v jednotlivém případě poskytnuta a jestliže kupující prokáže, že vady byly způsobeny porušením povinností prodávajícího. Záruka se nevztahuje na nedodržení montážních či instalačních pokynů, běžné opotřebení, nevhodné používání či údržbu zboží, na případy úmyslného poškození zboží ani na poškození zásahem vyšší moci.
 3. Náklady vzniklé v souvislosti s reklamací jdou při neoprávněné reklamaci k tíži kupujícího. V takovém případě uhradí kupující tyto náklady prodávajícímu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury, jíž budou tyto náklady řádně vyúčtovány a vyčísleny.
 4. Prodávající neodpovídá za vady způsobené dopravou, nesprávným užíváním či skladováním zboží, neodborným zásahem nebo zanedbáním nezbytné údržby zboží ani za mechanické nebo chemické poškození. Prodávající také nenese odpovědnost za škody na zboží způsobené nedodržením předepsaných nebo obvyklých způsobů užívání. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodbornou údržbou a montáží zboží.
 5. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadou zboží nebo pozdním dodáním zboží maximálně do výše kupní ceny za zboží, jehož se vada nebo pozdní dodání týká. Prodávající neodpovídá a nenahrazuje ušlý zisk kupujícího ani náklady kupujícího spojené s reklamací zboží.

VIII. Mezinárodní prvek

 1. Je-li kupujícím fyzická či právnická osoba s místem podnikání/sídlem mimo území České republiky (dále jen „zahraniční kupující“), užijí se na smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a zahraničním kupujícím rovněž následující ustanovení, která mají přednost před ostatními ustanoveními těchto VOP.
 2. Právní vztah vzniklý mezi prodávajícím a zahraničním kupujícím na základě této smlouvy či na základě jednotlivých kupních smluv mezi stranami se v záležitostech neupravených odchylně smlouvou nebo těmito VOP řídí Vídeňskou úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980, která byla pro Českou republiku vyhlášena pod č. 160/1991 Sb.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Působením vyšší moci se rozumí zejména (nikoli však výlučně) mobilizace, válka, přírodní katastrofa, občanské nepokoje, výpadky elektrického proudu, atd. Pokud prodávající z důvodu překážky bránící splnění jeho závazků od smlouvy neodstoupí, prodlužuje se lhůta stanovená ke splnění povinností o přiměřenou dobu, posuzovanou podle povahy nastalé překážky. O překážce informuje prodávající kupujícího ihned poté, co tak bude schopen učinit, přičemž specifikuje, o jakou překážku se jedná, a stanoví, kdy bude schopen svou povinnost/své povinnosti dodatečně splnit.
 2. Pokud se nějaký článek těchto VOP nebo smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články VOP či smlouvy zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti.
 3. Pokud kupující odkáže v objednávce kupujícího nebo při potvrzení nabídky prodávajícího na své obchodní podmínky, obchodní podmínky kupujícího se neuplatní.
 4. Vyplněním registračního formuláře či objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
 5. Kupující, který je fyzickou osobou nepodnikatelem, má právo podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, nej¬lépe v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30 dnů. Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité.
 6. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 7.10.2020

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti EMS ELEKTRO s.r.o. se sídlem tř. Tomáše Bati 1766, 765 02 Otrokovice, Česká republika, IČ: 25530437

I. Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztah mezi kupujícím a společností EMS ELEKTRO s.r.o., se sídlem tř. Tomáše Bati 1766, 765 02 Otrokovice, Česká republika, IČ: 25530437, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 30657 (dále jen „prodávající“). Tyto VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen „smlouva“), kdy předmětem smlouvy je dodávka zboží prodávajícím kupujícímu. Podpisem objednávky, smlouvy nebo jejího dodatku nebo akceptací nabídky prodávajícího (dále jen „smlouva“) kupující potvrzuje, že se seznámil se zněním těchto VOP, přijímá je a souhlasí s tím, že se bude řídit jejich ustanoveními. Tyto VOP platí i pro nákup na internetových stránkách prodávajícího. V případě rozporu mezi jednotlivými ustanoveními VOP a jednotlivými ustanoveními smlouvy má přednost ustanovení smlouvy.

II. Vznik smlouvy

Dodávka předmětu plnění se uskuteční na základě písemné nebo e-mailové objednávky kupujícího nebo akceptací nabídky prodávajícího kupujícím.
Objednávku zboží sestavuje kupující. Každá objednávka kupujícího musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:

 • identifikaci prodávajícího a kupujícího;
 • označení objednávaného zboží;
 • požadované množství zboží;
 • smluvní cenu;
 • požadované datum a místo dodání zboží; u místa dodání zboží se má za to, že nebude-li dohodnuto jinak, je jím sídlo prodávajícího;
 • údaj o tom, kdo zajišťuje a hradí dopravu;
 • podpis osoby oprávněné za kupujícího v této věci jednat.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky na internetových stránkách prodávajícího je vyplnění všech formulářem předepsaných údajů a náležitostí. 3. Písemná objednávka může být doručena prodávajícímu poštou, faxem či prostředky elektronické komunikace (e-mailem). Po doručení objednávky kupujícího prodávající zašle kupujícímu potvrzení objednávky nebo navrhne změnu objednávky. Doručením potvrzení objednávky kupujícímu je mezi stranami uzavřena smlouva. Pokud dojde k potvrzení objednávky prodávajícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva ohledně potvrzené části objednávky. 4. Nabídku sestavuje prodávající na vyžádání kupujícího. Každá nabídka prodávajícího musí obsahovat nejméně tyto podstatné údaje:

 • identifikaci prodávajícího a kupujícího;
 • označení nabízeného zboží;
 • požadované množství zboží;
 • smluvní cenu;
 • navrhované datum a místo dodání zboží; u místa dodání zboží se má za to, že nebude-li dohodnuto jinak, je jím sídlo prodávajícího;
 • údaj o tom, kdo zajišťuje a hradí dopravu;
 • podpis osoby oprávněné za kupujícího v této věci jednat.

Písemná nabídka může být doručena kupujícímu poštou, faxem či prostředky elektronické komunikace (e-mailem). Není-li uvedeno v nabídce jinak, má nabídka platnost 1 měsíc. Po doručení nabídky prodávajícího kupující zašle prodávajícímu potvrzení nabídky nebo navrhne změnu nabídky. Doručením potvrzení nabídky prodávajícímu je mezi stranami uzavřena smlouva. Pokud dojde k potvrzení nabídky kupujícím pouze ohledně části zboží, vzniká mezi stranami smlouva ohledně potvrzené části nabídky. To neplatí, je-li součástí nabídky prodávajícího návrh množstevní slevy. 6. V případě, že z důvodu na straně dodavatele prodávajícího není možné zboží dodat nebo se zvýšila nákupní cena zboží, je prodávající oprávněn v části týkající se tohoto zboží odstoupit od smlouvy. Prodávající je v takovém případě povinen vrátit kupujícímu příslušnou část kupní ceny nebo zálohy na kupní cenu, pokud již byla kupujícím prodávajícímu zaplacena. Prodávající není v takovém případě odpovědný za škodu nebo ušlý zisk na straně kupujícího.

III. Splnění dodávky zboží

Prodávající dodá kupujícímu zboží ve lhůtě sjednané ve smlouvě. Prodávající si vyhrazuje právo prodloužit dodací lhůtu ve zvláštních případech vzniklých vyšší mocí, nebo v případech, kdy nebylo z objektivních příčin možné uskutečnit dodávku v předpokládaném čase. Prodávající dodává zboží s dodací podmínkou INCOTERMS 2010 – EXW Otrokovice, není-li dohodnuto jinak. Nepřevezme-li kupující řádně a včas dodané zboží, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu náklady s tím spojené; je oprávněn rovněž zboží prodat. Kupující plně odpovídá za převzetí zboží podle uzavřené smlouvy. V případě, že kupující zmocní k převzetí zboží podle smlouvy jakoukoliv třetí osobu nebo dopravce (dále jen „pověřená osoba“), je plně odpovědný za správnost zmocnění a za úkony osoby, kterou k převzetí zmocnil. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou kupujícímu takto pověřenou osobou. Nebezpečí škody na zboží (např. ztráty nebo zhoršení kvality zboží), jakož i jakékoli dodatečně vzniklé náklady přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem dodání zboží kupujícímu v místě dodání určeném smlouvou.

IV. Kvalita zboží, záruka

Zboží bude dodáno v obvyklé standardní kvalitě odpovídající druhu dodávaného zboží. Na dodané zboží poskytuje prodávající kupujícímu záruku za jakost v délce trvání 12 měsíců, není-li výrobcem nebo dovozcem zboží délka záruční doby stanovena odlišně. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží. Je-li výrobcem nebo dovozcem zboží délka nebo počátek záruční doby stanoven odlišně, pak pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím platí délka záruční doby i její počátek stanovený výrobcem nebo dovozcem zboží. Podmínkou pro uplatnění práv z vad zboží, popř. ze záruky za jakost, byla-li v jednotlivém případě poskytnuta, je splnění povinnosti kupujícího zaslat prodávajícímu vlastnoručně potvrzený originál dokladu o dodání zboží.

V. Cena

Cena ve smlouvě je stanovena za předpokladu, že dodání zboží proběhne jednorázově, plynule a bez přerušení z důvodů na straně kupujícího. Pokud vzniknou vícenáklady z důvodu na straně kupujícího, zavazuje se kupující v plné výši tyto vícenáklady prodávajícímu uhradit. Cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu zboží do místa určeného kupujícím. Dopravu zboží zajišťuje prodávající, jen je-li tak ujednáno ve smlouvě a na náklady kupujícího. Je-li ve smlouvě sjednána povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu zálohu, není prodávající povinen zahájit plnění, dokud nebude záloha kupujícím prodávajícímu zaplacena. Ocitne-li se kupující v prodlení se zaplacením zálohy, nemůže se v prodlení s plněním ocitnout prodávající a o dobu, po kterou je kupující v prodlení, se prodlužuje doba pro dodání zboží prodávajícím.

VI. Platební podmínky

Úhradu zbývající části ceny dle smlouvy po odečtení zaplacené zálohy je kupující povinen provést na základě faktury – daňového dokladu vystavené prodávajícím, pokud nebyla platba provedena předem na základě zálohové faktury v plné výši. Úhradu je kupující povinen provést ve lhůtě splatnosti stanovené touto fakturou. Splatnost faktury je 14 dnů od vystavení, není-li ve smlouvě sjednána splatnost odlišně. Neprovede-li kupující úhradu ceny či kterékoliv části ceny v den splatnosti, ocitne se kupující od následujícího dne v prodlení. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny je kupující povinen vedle zákonného úroku z prodlení zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až úplným zaplacením kupní ceny prodávajícímu. Až do úplného zaplacení celé kupní ceny zůstává zboží vlastnictvím prodávajícího. Pohledávky vůči třetím osobám vzniklé z dalšího prodeje zboží, které kupující neuhradil prodávajícímu, kupující postupuje již nyní prodávajícímu v celé hodnotě, popř. ve výši příslušného spoluvlastnického podílu prodávajícího k zajištění. Prodávající je zmocněn pohledávku vymáhat až do odvolání za fakturu kupujícího. Zásahy třetích osob do zboží a pohledávek patřících prodávajícímu musí být ze strany kupujícího prodávajícímu bezodkladně sděleny doporučeným dopisem. Výkon výhrady vlastnictví neznamená současně odstoupení od smlouvy. Zboží a na jeho místo nastupující pohledávky nesmějí být před úplným zaplacením pohledávek prodávajícího zastaveny nebo předány či postoupeny jako zajištění třetím osobám.

VII. Odpovědnost za vady, reklamace

Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve při a po přechodu nebezpečí škody na zboží (tj. po dodání zboží kupujícímu) a zjistit jeho stav, množství a kompletnost a oznámit všechny zjištěné vady bez zbytečného odkladu po převzetí zboží prodávajícímu. Případné později zjištěné vady zboží je třeba uplatnit u prodávajícího písemně s přesným popsáním vady, identifikací zboží a kontaktem na kupujícího. Kupující je zároveň povinen přiložit fotografii uplatněných vad. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, tj. při dodání zboží. Prodávající odpovídá rovněž za vady, které vzniknou ve stanovené záruční době po odevzdání věci kupujícímu, byla-li záruka v jednotlivém případě poskytnuta a jestliže kupující prokáže, že vady byly způsobeny porušením povinností prodávajícího. Záruka se nevztahuje na nedodržení montážních či instalačních pokynů, běžné opotřebení, nevhodné používání či údržbu zboží, na případy úmyslného poškození zboží ani na poškození zásahem vyšší moci. Náklady vzniklé v souvislosti s reklamací jdou při neoprávněné reklamaci k tíži kupujícího. V takovém případě uhradí kupující tyto náklady prodávajícímu nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury, jíž budou tyto náklady řádně vyúčtovány a vyčísleny. Prodávající neodpovídá za vady způsobené dopravou, nesprávným užíváním či skladováním zboží, neodborným zásahem nebo zanedbáním nezbytné údržby zboží ani za mechanické nebo chemické poškození. Prodávající také nenese odpovědnost za škody na zboží způsobené nedodržením předepsaných nebo obvyklých způsobů užívání. Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodbornou údržbou a montáží zboží. Prodávající odpovídá za škodu způsobenou vadou zboží nebo pozdním dodáním zboží maximálně do výše kupní ceny za zboží, jehož se vada nebo pozdní dodání týká. Prodávající neodpovídá a nenahrazuje ušlý zisk kupujícího ani náklady kupujícího spojené s reklamací zboží.

VIII. Mezinárodní prvek

Je-li kupujícím fyzická či právnická osoba s místem podnikání/sídlem mimo území České republiky (dále jen „zahraniční kupující“), užijí se na smlouvu uzavřenou mezi prodávajícím a zahraničním kupujícím rovněž následující ustanovení, která mají přednost před ostatními ustanoveními těchto VOP. Právní vztah vzniklý mezi prodávajícím a zahraničním kupujícím na základě této smlouvy či na základě jednotlivých kupních smluv mezi stranami se v záležitostech neupravených odchylně smlouvou nebo těmito VOP řídí Vídeňskou úmluvou OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží ze dne 11. 4. 1980, která byla pro Českou republiku vyhlášena pod č. 160/1991 Sb.

IX. Závěrečná ustanovení

Působením vyšší moci se rozumí zejména (nikoli však výlučně) mobilizace, válka, přírodní katastrofa, občanské nepokoje, výpadky elektrického proudu, atd. Pokud prodávající z důvodu překážky bránící splnění jeho závazků od smlouvy neodstoupí, prodlužuje se lhůta stanovená ke splnění povinností o přiměřenou dobu, posuzovanou podle povahy nastalé překážky. O překážce informuje prodávající kupujícího ihned poté, co tak bude schopen učinit, přičemž specifikuje, o jakou překážku se jedná, a stanoví, kdy bude schopen svou povinnost/své povinnosti dodatečně splnit. Pokud se nějaký článek těchto VOP nebo smlouvy stane neplatným, neúčinným nebo nevynutitelným nebo bude v rozporu s platnými právními předpisy, platí, že je plně oddělitelný od ostatních článků daného dokumentu, a tedy ostatní články VOP či smlouvy zůstávají nadále v plné platnosti a účinnosti. Pokud kupující odkáže v objednávce kupujícího nebo při potvrzení nabídky prodávajícího na své obchodní podmínky, obchodní podmínky kupujícího se neuplatní. Vyplněním registračního formuláře či objednávky kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech. Kupující, který je fyzickou osobou nepodnikatelem, má právo podle platných zákonných ustanovení občanského zákoníku a zákona na ochranu spotřebitele, právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, nej¬lépe v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum doručení zpět prodejci). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět částku odpovídající kupní ceně předem dohodnutým způsobem, nejpozději ve lhůtě 30 dnů. Kupující nemůže odstoupit v režimu tohoto odstavce od kupní smlouvy na zboží vykazující mechanickou či jinou závadu a zboží použité. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 7. 10. 2020.

Seřadit podle
Výrobce
Nenalezeny žádné produkty.

Nejnovější produkty

Ovl. hlavice hřib s návratem CE

Ovl. hlavice hřib s návratem CE

Výrobce: Schneider Electric

Číslo zboží: ZB5AC2

300,01 Kč

247,94 Kč bez DPH

Relé DRI424024L 2CO 24 VDC LED

Relé DRI424024L 2CO 24 VDC LED

Výrobce: Weidmüller

Číslo zboží: 7760056329

118,05 Kč

97,56 Kč bez DPH

Svorka odpojovací ADT 2.5 2C šedá

Svorka odpojovací ADT 2.5 2C šedá

Výrobce: Weidmüller

Číslo zboží: 1989800000

74,27 Kč

61,38 Kč bez DPH

Konektor SAIB-3/9 M12, 3P

Konektor SAIB-3/9 M12, 3P

Výrobce: Weidmüller

Číslo zboží: 1021510000

315,92 Kč

261,09 Kč bez DPH

Jistič motorový 3P 4A C

Jistič motorový 3P 4A C

Výrobce: Schneider Electric

Číslo zboží: A9F07304

1 207,48 Kč

997,92 Kč bez DPH

Proudový chránič iID 4P 25A 300mA AC

Proudový chránič iID 4P 25A 300mA AC

Výrobce: Schneider Electric

Číslo zboží: A9Z14425

1 769,04 Kč

1 462,02 Kč bez DPH

Nouzový vypínač 63A ve skříňce

Nouzový vypínač 63A ve skříňce

Výrobce: Schneider Electric

Číslo zboží: VCF4GE

3 365,30 Kč

2 781,24 Kč bez DPH

Svorka pojistková AFS 4 2C 10-36V BK černá

Svorka pojistková AFS 4 2C 10-36V BK černá

Výrobce: Weidmüller

Číslo zboží: 2429870000

275,73 Kč

227,88 Kč bez DPH

Regulátor teploty E5CC-RX3D5M-000 48x48mm

Regulátor teploty E5CC-RX3D5M-000 48x48mm

Výrobce: OMRON

Číslo zboží: E5CCRX3D5M000

7 367,09 Kč

6 088,50 Kč bez DPH

I/O modul UR20-4DI-4DO-PN-FSPS

I/O modul UR20-4DI-4DO-PN-FSPS

Výrobce: Weidmüller

Číslo zboží: 1335060000

8 039,71 Kč

6 644,39 Kč bez DPH

Konektor SAIB-3/7 M12, 3PIN, PG7

Konektor SAIB-3/7 M12, 3PIN, PG7

Výrobce: Weidmüller

Číslo zboží: 1021490000

307,64 Kč

254,25 Kč bez DPH

Indukční čidlo XS608B1PBM12

Indukční čidlo XS608B1PBM12

Výrobce: Telemecanique

Číslo zboží: XS608B1PBM12

2 178,87 Kč

1 800,72 Kč bez DPH

Regulátor teploty E5CC-RX3A5M-000 48x48mm

Regulátor teploty E5CC-RX3A5M-000 48x48mm

Výrobce: OMRON

Číslo zboží: E5CCRX3A5M000

7 367,09 Kč

6 088,50 Kč bez DPH

Vypínač VARIO 40A

Vypínač VARIO 40A

Výrobce: Schneider Electric

Číslo zboží: VCF2

1 172,08 Kč

968,66 Kč bez DPH

Frekvenční měnič 3G3MX2-AB007-E 0,75kW 5,0A

Frekvenční měnič 3G3MX2-AB007-E 0,75kW 5,0A

Výrobce: OMRON

Číslo zboží: 3G3MX2AB007E

15 137,10 Kč

12 510,00 Kč bez DPH

Kabelový vstup PG13,5

Kabelový vstup PG13,5

Výrobce: Telemecanique

Číslo zboží: ZCPEG13

69,45 Kč

57,40 Kč bez DPH

Šroubovák izolovaný PH2 SL

Šroubovák izolovaný PH2 SL

Výrobce: Weidmüller

Číslo zboží: 1274720000

461,35 Kč

381,28 Kč bez DPH

Ovl.hlavice 3pol pevné, prosv. MO

Ovl.hlavice 3pol pevné, prosv. MO

Výrobce: Schneider Electric

Číslo zboží: ZB5AK1363

512,44 Kč

423,50 Kč bez DPH

PLC Modicon M221, 24VDC, 24DI, 16DQ

PLC Modicon M221, 24VDC, 24DI, 16DQ

Výrobce: Schneider Electric

Číslo zboží: TM221CE40T

10 507,00 Kč

8 683,47 Kč bez DPH

Frekvenční měnič 3G3MX2-AB002-E 0,2kW 1,6A

Frekvenční měnič 3G3MX2-AB002-E 0,2kW 1,6A

Výrobce: OMRON

Číslo zboží: 3G3MX2AB002ECHN

12 316,59 Kč

10 179,00 Kč bez DPH